Status message

Plan your Amada Holiday & Benefit from 30% off on Prepaid Bookings!

Επωφεληθείτε Tώρα

Privacy Policy

Πολιτική Απορρήτου

Ως ΚΟΛΟΣΣΟΣ Α.Ε σεβόμαστε το ιδιωτικό σας απόρρητο και προστατεύουμε τα προσωπικα σας δεδομένα. Με την παρούσα πολιτική έχουμε ως στόχο να σας ενημερώσουμε για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε κατά τη λειτουργία μας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν συλλέγονται και διατηρούνται για τον απαραιτήτως αναγκαίο χρόνο, για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, τυγχάνουν σύννομης και θεμιτής επεξεργασίας με διαφανή τρόπο σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και κατά τρόπο που εγγυάται την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά κατάλληλα, συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.

Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας

Εμπορική Επωνυμία: ΚΟΛΟΣΣΟΣ Α.Ε
Διακριτικός Τίτλος: ΚΟΛΟΣΣΟΣ Α.Ε
Έδρα:  Ρόδος, Καλλιθέα
ΑΦΜ: 094049041
ΔΟΥ: Ρόδος

Έννοιες και Ορισμοί

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»), το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα,  αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. 
«Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. 
«Υπεύθυνος Επεξεργασίας» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
«Εκτελών  την επεξεργασία» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας.
«Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν
«Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία
«Δεδομένα που αφορούν στην υγεία»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας, και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του. 
«Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα/Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή το γενετήσιο προσανατολισμό. 

Γενικές Αρχές Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η ΚΟΛΟΣΣΟΣ Α.Ε φροντίζει ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται ν
•    Υποβάλλονται σε επεξεργασία η οποία είναι σύννομη και θεμιτή σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων
•    Συλλέγονται για καθορισμένους ρητούς και νόμιμους σκοπούς
•    Είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία
•    Είναι ακριβή και επικαιροποιημένα
•    Υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων
•    Διατηρούνται μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ιδίως αν η επεξεργασία των δεδομένων αυτών κρίνεται απαραίτητη για
Α) την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλεται από διάταξη άλλου νόμου.
Β) την εκπλήρωση καθήκοντος της ΚΟΛΟΣΣΟΣ Α.Επρος εκτέλεση σκοπού δημοσίου συμφέροντος. 
Γ) την αρχειοθέτηση για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας
Δ) για στατιστικούς σκοπούς
Ε) για θεμελίωση, αντίκρουση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Νομικό Πλαίσιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Εκτός από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  (2016/679) για  την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, εφαρμόζεται και κάθε εθνικός νόμος που ισχύει και αφορά την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθοι ισχύοντες νόμοι:
•    Nόμος 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
•    Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. 
•    Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
•    Οδηγία 1/2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τη χρήση συστημάτων  βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών.
•    Οδηγία 115/2001 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων.
•    Νόμος 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
•    Κανονιστικές Πράξεις των αρμόδιων διοικητικών οργάνων.

Σκοποί Επεξεργασίας

Σύμφωνα με το παραπάνω νομικό πλαίσιο, τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται από την KOΛΟΣΣΟΣ Α.Ε χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς επεξεργασίας:
α) Για τη διαχείριση της κράτησης δωματίου καθώς και κάθε άλλης υπηρεσίας φιλοξενείας
β) Για τη διαχείριση των σχέσεων μαζί σας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη διαμονή σας στο ξενοδοχείο
γ) Για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο 
δ) Για σκοπούς marketing 
ε) Για τη θεμελίωση, αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος και νομικών αξιώσεων 
στ) Για την υποστηριξη επιχειρησιακών διαδικασιών
ζ) Για τη βελτίωση των ξενοδοχειακών υπηρεσιών μας
η) Για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων μας

Νόμιμη βάση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η ΚΟΛΟΣΣΟΣ Α.Ε επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με διαφάνεια κατά τις αρχές της νομιμότητας, της αναλογικότητας, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας, του περιορισμού του σκοπού και της ακρίβειας, του συγκεκριμένου χρόνου διατήρησης των δεδομένων και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων.
Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να είναι:
α) η συγκατάθεσή σας
β) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβατικής μας υποχρέωσης ή κατά το προσυμβατικό στάδιο 
γ) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο συμμόρφωσης με νομική μας υποχρέωση 
δ) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο διασφάλισης έννομων συμφερόντων μας
ε) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων για την προστασία ζωτικών συμφερόντων δικών σας ή του ατόμου που συνοδεύετε
στ) η αναγκαιότητα για την εξαγωγή στατιστικών δεδομένων

Δεδομένα τα οποία επεξεργάζεται η ΚΟΛΟΣΣΟΣ Α.Ε

Σύμφωνα με τους παραπάνω σκοπούς, η ΚΟΛΟΣΣΟΣ Α.Ε συλλέγει και επεξεργάζεται  δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά τα ακόλουθα:
Εργαζόμενοι/Εξωτερικοί συνεργάτες: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, έτος γέννησης, τόπος γέννησης, φύλο, υπηκοότητα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τηλέφωνα επικοινωνίας, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ), Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), ΑΜΚΑ, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στοιχεία που αφορούν στην οικογενειακή κατάσταση, στην εκπαίδευση και κατάρτιση του εργαζομένου/συνεργάτη, στην προϋπηρεσία του, βιογραφικό σημείωμα, μισθός, ωράριο εργασίας, ιατρικός φάκελος/πιστοποιητικό υγείας
Σκοποί/Νόμιμη βάση επεξεργασίας:
-Η διαχείριση της σχέσης εργασίας μεταξύ της ΚΟΛΟΣΣΟΣ Α.Ε και εργαζόμενου/εξωτερικού συνεργάτη. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών κρίνεται απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης εργασίας.
- Η εκπλήρωση των εργοδοτικών υποχρεώσεων της ΚΟΛΟΣΣΟΣ Α.Ε. Η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της ΚΟΛΟΣΣΟΣ Α.Ε με τις νόμιμες υποχρεώσεις της.
Υποψήφιοι Εργαζόμενοι: όνομα, επώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, εκπαίδευση, εργασιακή εμπειρία, email, υπηκοότητα, οικογενειακή κατάσταση
Η ΚΟΛΟΣΣΟΣ Α.Ε συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων για κενές θέσεις εργασίας. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται από τον υποψήφιο με την υποβολή σχετικής αίτησης με διάφορους τρόπους (αποστολή μέσω email, χρησιμοποιώντας πλατφόρμες προσλήψεων κλπ). Σε περίπτωση μη πρόσληψης το βιογραφικό του υποψήφιου εργαζόμενου διατηρείται για διάστημα 2 ετών, για την κάλυψη τυχόν μελλοντικών θέσεων εργασίας.
Σκοποί/Νόμιμη βάση επεξεργασίας
-Η αξιολόγηση της καταλληλότητας του υποψηφίου για την κάλυψη συγκεκριμένης θέσης εργασίας. Νόμιμη βάση επεξεργασίας αποτελεί το έννομο συμφέρον της ΚΟΛΟΣΣΟΣ Α.Ε και η συναίνεση του υποψηφίου εργαζομένου.
Συμμετέχοντες, ομιλητές και προσκεκλημένοι σε επιστημονικά συνέδρια, δράσεις και εκδηλώσεις
α) Ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διέυθυνση, ιδιότητα, επάγγελμα, email…..
β) Δεδομένα εικόνας (φωτογράφιση/βιντεοσκόπηση). Στο πλαίσιο της υλοποίησης των δράσεων της ΚΟΛΟΣΣΟΣ Α.Ε είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί λήψη εικόνων ή/και βιντεοσκόπησης των διαφόρων εκδηλώσεων, συνεδρίων ή ημερίδων που διοαργανώνει η ΚΟΛΟΣΣΟΣ Α.Ε. Τα δεδομένα αυτά είναι πιθανό να αναρτηθούν στο site ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαχειρίζεται η ΚΟΛΟΣΣΟΣ Α.Ε
Σκοποί/Νόμιμη βάση επεξεργασίας:
-Σκοπός είναι η επιτυχής διοργάνωση. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κρίνεται απαραίτητη για την επιτυχημένη διαχείριση και οργάνωση των δράσεων και των σκοπών τους.
Διαμένοντες/Επισκέπτες στο Ξενοδοχείο: ονοματεπώνυμο, αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία γέννησης, αριθμός πιστωτικής κάρτας, διάρκεια διαμονής, τιμή, email, διεύθυνση, τηλέφωνο, στοιχεία τιμολόγησης
Σκοποί/Νόμιμη βάση επεξεργασίας:
- Εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο είναι συμβαλλόμενο μέρος
- Συγκατάθεση του υποκειμένου
- Συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της ΚΟΛΟΣΣΟΣ Α.Ε
Προμηθευτές: ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΙΒΑΝ, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση, email
Σκοποί/Νόμιμη βάση επεξεργασίας:
-
Εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο είναι συμβαλλόμενο μέρος

Ειδικές Κατηγορίες

Εργαζόμενοι: Η ΚΟΛΟΣΣΟΣ Α.Ε δύναται να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («ευαίσθητα δεδομένα»), όπως δεδομένα που αφορούν στην υγεία των εργαζομένων της, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις της. Ομοίως, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν το επιτάσσει η ισχύουσα νομοθεσία η ΚΟΛΟΣΣΟΣ Α.Ε μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα που αφορούν σε ποινικές καταδίκες ή αδικήματα, όπως αντίγραφα ποινικού μητρώου, σεβόμενη πάντα την αρχή της αναλογικότητας.
Διαμένοντες/Επισκέπτες/Συμμετέχοντες σε συνέδρια: Η ΚΟΛΟΣΣΟΣ Α.Ε μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χρακτήρα («ευαίσθητα δεδομένα»), όπως δεδομένα που αφορούν διατροφικές συνήθειες, αλλεργίες, θρησκευτικές προτιμήσεις, ασθένειες κλπ.
Σκοποί/Νόμιμη βάση επεξεργασίας:
- Εκτέλεση των υποχρεώσεων και άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων της ΚΟΛΟΣΣΟΣ Α.Ε ή του υποκειμένου των δεδομένων στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας.
- Η προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων
Δεδομένα επικοινωνίας
Πρόσωπα που έχουν δηλώσει την επιθυμία τους μέσω ρητής συναίνεσης προκειμένου να λαμβάνουν νέα και ενημερώσεις από την ΚΟΛΟΣΣΟΣ Α.Ε .
Σκοποί/ Νόμιμη βάση επεξεργασίας:
H συγκατάθεση προσώπων που επιθυμούν να λαμβάνουν ενημερώσεις και προσφορές από την ΚΟΛΟΣΣΟΣ Α.Ε.

Διαβίβαση Δεδομένων

Το σύνολο του εργατικού δυναμικού που απασχολείται στην ΚΟΛΟΣΣΟΣ Α.Ε και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα δεσμεύεται συμβατικά με ρήτρες εχεμύθειας, εμπιστευτικότητας και προστασίας του απορρήτου των εν λόγω δεδομένων σας.
Στην ΚΟΛΟΣΣΟΣ Α.Ε αποτελεί μέρος της φιλοσοφίας μας και βασική αρχή μας ότι δεν θα κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους για δικούς τους ανεξάρτητους επιχειρηματικούς σκοπούς ή σκοπούς μάρκετινγκ χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας στους παρακάτω φορείς:
Συγγενείς εταιρείες. Οι πληροφορίες σας ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από κοινού με συγγενείς εταιρείες της KΟΛΟΣΣΟΣ Α.Ε.
Επιχειρηματικοί συνεργάτες. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε από κοινού τις πληροφορίες σας με έμπιστους επιχειρηματικούς συνεργάτες. Οι εν λόγω συνεργάτες ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες σας για να σας παρέχουν υπηρεσίες που ζητήσατε και για να σας παρέχουν υλικό προώθησης, διαφημίσεις και άλλο υλικό, αν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.
Πάροχοι υπηρεσιών ή/και κάθε τρίτος που τυχόν εκτελεί την επεξεργασία για λογαριασμό μας. Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας ή εκ μέρους μας, όπως υπεργολάβοι πληροφορικής, εταιρείες που αποστέλλουν μαζικά email εκ μέρους μας, τράπεζες, εκδότες πιστωτικών καρτών, δικηγορικά γραφεία, εταιρείες υπηρεσιών ταχυδρομείου, εταιρείες υπηρεσιών εκτύπωσης, κτλ.
Έγκριση Πίστωσης: Όταν υποβάλλετε αίτημα πίστωσης, τα προσωπικά σας στοιχεία χρησιμοποιούνται και αποκαλύπτονται σε κατάλληλους τρίτους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να αποφασιστεί η χορήγηση και η διατήρηση ενός πιστωτικού ορίου για σας.
Άλλα τρίτα μέρη με τη συγκατάθεσή σας ή με εντολή σας. Εκτός από τις κοινοποιήσεις που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε από κοινού πληροφορίες σχετικά με σας με τρίτα μέρη εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας ή το ζητήσετε.
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα:
α) στις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτηση τρίτου που επικαλείται έννομο συμφέρον και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες,
β) σε άλλα όργανα της Ελληνικής Πολιτείας, που με βάση τις καταστατικές τους διατάξεις έχουν τέτοιο δικαίωμα και αρμοδιότητα.

Χρόνος Διατήρησης των Δεδομένων

Λαμβάνουμε εύλογα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομέα θα διατηρηθούν μόνο για όσο διάστημα χρειάζεται και για το σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί ή για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται βάσει σύμβασης ή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.
Τα βιογραφικά σημειώματα που συγκεντρώνονται από το αρμόδιο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, διατηρούνται για δύο έτη και στη συνέχεια καταστρέφονται.
Τα φορολογικά στοιχεία διατηρούνται σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η ΚΟΛΟΣΣΟΣ Α.Ε φροντίζει ώστε τα υποκείμενα των δεδομένων να μπορούν ανά πάσα στιγμή να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζει η νομοθεσία αναφορικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δικαιώματα αυτά είναι τα ακόλουθα:• Το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα.
• Το δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων.
• Το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη»).
• Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων.
• Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.
• Το δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία των δεδομένων.
Κάθε αίτημα του προσώπου/υποκειμένου υποβάλλεται στην ΚΟΛΟΣΣΟΣ Α.Ε , στην ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@colossos-sa.gr.
Η ΚΟΛΟΣΣΟΣ Α.Ε θα απαντήσει δωρεάν στο αίτημά σας, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, οπότε η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δυο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος ή και του αριθμού των αιτημάτων. Η ΚΟΛΟΣΣΟΣ Α.Ε θα σας ενημερώσει για τυχόν παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.
Σε περίπτωση που η ικανοποίηση του αιτήματος σας είναι αδύνατη, η ΚΟΛΟΣΣΟΣ Α.Ε θα σας ενημερώσει εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, για τους σχετικούς λόγους και για τη δυνατότητα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και για το δικαίωμα σας να προσφύγετε ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.
Εάν το αίτημα σας κριθεί από την ΚΟΛΟΣΣΟΣ Α.Ε ως προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, δύναται να επιβάλει την καταβολή εύλογου και ανάλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την ικανοποίηση του ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα σας.

Στοιχεία Υπεύθυνου Προστασίας 

Καταρτζή Σοφία  
Data Protector Officer (DPO)
Colossos SA | Hotel & Tourist Enterprises
T : +30 22410 85502

Διακαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια Αρχή

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr,  Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα,  +30 210 6475600,  +30 210 6475628, contact@dpa.gr)

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική

Η ΚΟΛΟΣΣΟΣ Α.Ε μπορεί να αναθεωρεί μονομερώς ανά πάσα στιγμή την παρούσα Πολιτική για λόγους συμμόρφωσης με κανονιστικές μεταβολές ή για λειτουργικούς σκοπούς. Σας προτρέπουμε να ανατρέχετε ανά τακτές χρονικές περιόδους στην παρούσα Πολιτική προκειμένου να ενημερώνεστε για τον  τρόπο με τον οποίο η ΚΟΛΟΣΣΟΣ Α.Ε διαχειρίζεται και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα.
Η παρούσα Πολιτική αναρτήθηκε στις 29/11/2019.

Κάντε κράτηση

Κάντε κράτηση

Κλείσιμο
+
+
+
Γιατί να κάνετε απευθείας κράτηση

Προνόμια απευθείας κράτησης

Κάντε απευθείας κράτηση και επωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές και τις ειδικές προσφορές μας. Επικοινωνήσετε μαζί μας και απολαύστε αποκλειστικά προνόμια και πιθανή αναβάθμιση δωματίου.